PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Uroczysko”, znajdującego się pod adresem Jakubowo 1 w Dąbrównie i jest integralną częścią umowy, zawieranej poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie.
 2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego.
ZASADY REZERWACJI I OPŁAT
 1. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie, mailowo lub przez portale społecznościowe. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku.
 2. Po dokonaniu rezerwacji zamawiający otrzyma maila z potwierdzeniem oferty. W ciągu 2 dni zamawiający jest obowiązany do wpłaty zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości zarezerwowanej usługi oraz wysłaniu potwierdzenia przelewu na maila. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje automatyczne cofnięcie rezerwacji.
 3. Rezygnacja z usługi po wpłaceniu zadatku oznacza odstąpienie od umowy a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu cywilnego).
 4. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu, należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu; wpłacony zadatek zostaje zaliczony do ceny usługi.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu objętego rezerwacją opłata wynosi 100% ceny usługi noclegowej.
 6. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił właściciela (dla rezerwacji zadatkowanych).
 7. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe gospodarstwa. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 8. Gość jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 200 zł w momencie wypełnienia karty meldunkowej. Kaucja zostanie oddana w części lub w całości w dniu wyjazdu po odebraniu pokoju przez Właściciela Gospodarstwa.
 9. Wszelkie reklamacje należy składać mailowo: uroczysko.jakubowo@gmail.com – termin rozpatrzenia 2 tygodnie
ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI
 1. Podczas meldowania Gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać kartę rejestracyjną.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Właściciel gospodarstwa ma prawo domagać się zwrotu kosztów poniesionych z powodu naprawy uszkodzonego, zniszczonego wyposażenia pokoju (w tym ścian, kafli, glazury, umeblowania), korytarza i innych obiektów udostępnionych Gościom.
ZASADY PORZĄDKOWE
 1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach gospodarstwa w godzinach 8.00 – 22.00.
 3. W gospodarstwie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.
 4. Opuszczając pokój należy zgłosić się do Właściciela i sporządzić z nim protokół odbioru. Warunkuje to zwrot pobranej kaucji.
 5. Gospodarze nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pokojach lub na terenie Gospodarstwa przez osoby korzystające z jego usług.
 6. Korzystanie z parkingu nie stanowi zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 846 § 4 Kodeksu Cywilnego. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu należącego do Gościa.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 8. Gość powinien opuścić pokój w stanie normalnego użytkowania, posprzątać brudne naczynia, wyrzucić śmieci, zdjąć poście brudne ręczniki rozwiesić na suszarce. 
 9. W budynkach (dotyczy również łazienek) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami za odświeżanie pokoju (500PLN). Palić można jedynie na zewnątrz budynków.
 10. W pokojach obowiązuje dodatkowo zakaz używania grzejników elektrycznych, opiekaczy, garnków elektrycznych, piecyków wolnostojących.
 11. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Gospodarstwie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Gospodarstwa.
 12. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 13. Wszelkie usterki związane z działaniem jakichkolwiek urządzeń prosimy zgłaszać właścicielowi.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest właściciel obiektu.

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.