PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Uroczysko” przy ul. Jakubowo 1 w Dąbrównie i jest integralną częścią umowy, zawieranej poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie.
 2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego.

Dane firmy

….

ZASADY REZERWACJI I OPŁAT
 1. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie, mailowo i za pomocą rezerwacji online.
 2. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji zadatkowanych).
 3. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu, należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu; wpłacony zadatek zostaje zaliczony do ceny usługi.
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu objętego rezerwacją opłata wynosi 100% ceny usługi noclegowej za pierwszą dobę i 50% za pozostałe niewykorzystane dni okresu rezerwacji (nie dotyczny pobytów na 2 i 3 noce)
 5. Po dokonaniu rezerwacji zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 1 dnia od daty rezerwacji (decyduje data wpłaty) zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości zarezerwowanej usługi.
 6. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej wymagana jest wpłata na konto bankowe. W przypadku rezerwacji online wymagana jest wpłata za pośrednictwem systemu płatności online.
 7. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje automatyczne cofnięcie rezerwacji.
 8. Rezygnacja z usługi po wpłaceniu zadatku oznacza odstąpienie od umowy a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu cywilnego).
 9. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe gospodarstwa. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 10. Wszelkie reklamacje należy składać mailowo: uroczysko.jakubowo@gmail.com – termin rozpatrzenia 2 tygodnie
ZASADY PŁATNOŚCI I REZERWACJI ONLINE
 1. Rezerwacja online jest realizowana za pośrednictwem systemu HOTRES.
 2. Za pośrednictwem systemu HOTRES można dokonać rezerwacji pokoi, kupić pakiet pobytowy (oferta specjalna).
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 4. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania płatności zadatku przelewem elektronicznym, lub kartą kredytową. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Gospodarzami. Zasady zwrotu zadatku regulują zapisy ust. 8 części II niniejszego regulaminu.
 6. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia firma Przelewy24.
 7. Bezpiecznie połączenie zapewnia szyfrowanie poprzez certyfikat SSL o rozszerzonej walidacji z 256-bitowym kodowaniem, dający gwarancję najwyższego standardu uwierzytelnienia tożsamości właściciela strony internetowej. Informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem nie są wykorzystane przez niepowołane osoby.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na nasz adres e-mail.
 9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Dane osobowe będą przetwarzanie przez system – HOTRES.pl z siedzibą w Jeleniej Górze.
ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI
 1. Podczas meldowania Gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać kartę rejestracyjną.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość może pozostać w pokoju bez dodatkowej opłaty tyko po uzgodnieniu z gospodarzami jeżeli pokój nie jest zarezerwowany danego dnia dla innych gości.
ZASADY PORZĄDKOWE
 1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach gospodarstwa w godzinach 8.00 – 22.00.
 3. W gospodarstwie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.
 4. Opuszczając pokój należy pozostawić klucz w drzwiach.
 5. Gospodarze nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawione w pokojach lub na terenie Gospodarstwa przez osoby korzystające z jego usług.
 6. Korzystanie z parkingu nie stanowi zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 846 § 4 Kodeksu Cywilnego. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu należącego do Gościa.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 8. W budynkach (dotyczy również łazienek) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami za odświeżanie pokoju (500PLN). Palić można jedynie na zewnątrz budynków.
 9. W pokojach obowiązuje dodatkowo zakaz używania grzejników elektrycznych.
 10. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu willi lub Gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Gospodarstwie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Gospodarstwa.
 11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 12. Wszelkie usterki związane z działaniem jakichkolwiek urządzeń prosimy zgłaszać w recepcji.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest …..

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail uroczysko.jakubowo@gmail.com.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres

 • Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 • Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 • W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl